Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

AB Şube

:

Giriş

 

 
AVRUPA BİRLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
         Ülkemizin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanında olduğu değerlendirilen; Siyasi Kriterler ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslı başta olmak üzere, doğrudan veya dolaylı ilgili olunan (14) ayrı fasılda yürütülmekte olan tarama ve müzakere çalışmalarına önemli katkılar sağlanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün AB uyum çalışmaları, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2002 yılında kurulan “AB Şube Müdürlüğü” tarafından; Ulusal Program önceliklerimiz, Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporlarında öngörülen hususlar doğrultusunda yürütülmekte olup, Merkez ve Taşra birimlerince yürütülen tüm uyum faaliyetleri izlenmekte ve koordinasyonu sağlanmaktadır.
        İlerleme Raporları’nda da altı çizildiği üzere Emniyet Teşkilatı, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde önemli ilerleme kaydetmiştir. Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumlulaştırılması konusunda diğer kurumlara örnek olacak şekilde kendini yenileme ve geliştirme yoluna gitmiştir.
         AB Şube Müdürlüğünce; “Müktesebat Uyum Çalışmaları”, “AB Eşleştirme Projeleri” ve “AB Kurum ve Kuruluşları ile Polis İşbirliği” alanlarında Genel Müdürlüğümüz birimleri ile diğer Kurum ve Kuruluşlar arasında koordinasyon ve izleme faaliyetleri yürütülmektedir.
         Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde Türkiye’nin ekonomik, sosyal, siyasi ve hukuki yönlerden birliğe uyumunun sağlanması için Avrupa Birliği bütçesinden her yıl belli bir miktardaki destek Türkiye’ye projeler karşılığında verilmektedir. Kamuoyunda “Hibeler” olarak bilinen AB katılım öncesi mali yardımları Türkiye ve AB komisyonu tarafından her yıl programlanan projeler aracılığıyla kullanılmaktadır. Projeler ilgili kamu  kurumu tarafından Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum süresince kendi alanında başarmak istediği iyileştirmeler için yapılmaktadır. Bunlar hukuki iyileştirmeler, kurumun kendi fiziksel ve beşeri kaynaklarını yani kapasitesinin geliştirilmesidir.
        Emniyet Genel Müdürlüğü, 2002-2014 yılları arasında AB-Türkiye Mali İşbirliği Programlamaları kapsamında, yatırım, tedarik ve eşleştirme bileşenlerini içeren toplam (25) adet  AB Projesi hazırlamıştır.  Bunlardan (20) adet AB Projesi başarı ile uygulanarak tamamlanmış, (3) adet proje halen uygulanmakta ve (2) adet projenin de proje fişi/proje sözleşmesi hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 
        Ayrıca, diğer Bakanlıklarda başka kurumların sorumluluğunda olup, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün  faydalanıcısı olduğu ve destek verdiği (19) adet AB Projesi bulunmaktadır.
       Proje teklif sürecinde, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde EGM’nin merkez teşkilatı birimlerine iletilen standart proje tanımlama belgeleri, ulusal program, katılım ortaklığı belgesi ve ilerleme raporlarındaki öncelikler esas alınarak ilgili birimlerce doldurularak Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na ve gerekli incelemelerden geçirildikten sonra AB Bakanlığı’na sunulmaktadır. AB Bakanlığı da, proje belgeleri üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra Avrupa Komisyonu’nun onayına sunulmaktadır. Komisyonun projeyi uygun bulması halinde, proje eş ortak üye ülke seçim süreci ve akabinde proje uygulama süreci başlamaktadır.
        Ayrıca, eşleştirme projelerinin Teşkilatımıza tanıtımı amacıyla periyodik aralıklarla “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri” düzenlenmesi planlanmaktadır.
                                                                                   
                                                                              TAIEX
        Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, ülkemiz Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarında verimli bir şekilde kullanmaya çalıştığı mekanizmalardan birisi de TAIEX Mekanizmasıdır. Amaç; üyelik sürecindeki ülkelerle tecrübe paylaşımı, teknik yardım ihtiyacını belirme ve karşılama, bilginin ulaşılabilir hale getirilmesi, AB ile olan ilişkilerin geliştirilmesidir.
         TAIEX faaliyetleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2014 yılları arasında (20) AB üye ülkesine toplam (186) adet çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışma ziyaretlerine ise toplam (664) personel katılım sağlamıştır. Aynı dönem içerisinde ülkemiz ve AB uzmanlarının fikir alışverişinde bulunmalarına imkan sağlayan çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.
         Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilecek TAIEX başvurularının oluşturulmasında farkındalığın arttırılması ve Teşkilatımızın Avrupa Birliği uyum çalışmalarında adli ve idari kapasitesini güçlendirmeye yönelik örnek projelerin geliştirilmesi amacıyla TAIEX Bilgilendirme Eğitimleri düzenlenmesi planlanmaktadır.
        Avrupa Birliği’nin geniş coğrafyası nedeniyle bu alanda güvenliğin sağlanması büyük önem arz etmekte ve bu nedenle, AB güvenlik alanında yeni stratejiler izlemektedir. Küreselleşen dünyada organize hale gelmiş olan suç ve suçluyla tek başına mücadele yeterli olmamaktadır. Bu yüzden AB de komşu ve aday ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye çalışmaktadır. AB sürecinde tüm kurumlarımız gibi Teşkilatımız da güvenlik alanında AB kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini giderek artırmaktadır. Bu alanda, AB kurum ve kuruluşları (CEPOL, EUROPOL, FRONTEX, EMCDDA, OLAF, ENFSI, EUROJUST vb.) tarafından düzenlenen Polis İşbirliği faaliyetlerine Teşkilatımız tarafından katılım sağlanmaktadır.
       Teşkilatımız, eğitim ve öğretimde işbirliği imkânı sağlayan ve AB çapında bilgili ve nitelikli vatandaşlardan oluşan bir toplum oluşturmayı hedef alan Erasmus+ çerçevesinde Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grundtvig ve Comenius Programlarından faydalanmakla beraber söz konusu programların faaliyetlerine Teşkilatımız tarafından katılım sağlanmaktadır.
İletişim:
Tel: 90 312 462 24 93 – 94 – 95
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER