Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

 

 
 
İNSAN HAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
Kuruluş:
           İnsan Hakları Faaliyetleri Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte iken 26.10.2010 tarihinde Bakanlık Onay’ı ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
 
Vizyon:
 •       İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi
 •       Çocuk ve Kadın Haklarının Geliştirilmesi
 •       Sivil Toplumla İlişkilerin Geliştirilmesi
 •       Kurumsal Hafızanın Gerçekleştirilmesi
 
Genel Bilgiler:
          Daire Başkanlığımızın İllerde yapılanması olmadığından, Sivil Toplum Kuruluşları, Ulusal ve Uluslararası Kurum/Kuruluşlar ve İçişleri/Dışişleri Bakanlığından iletilen bilgi talepleri Şubemiz koordinesiyle ilgili birimlerden talep edilerek Kurumsal görüş olarak cevap verilmektedir.          
 
Başlıca Görevler:
 •       BM, AGİT ve AK gibi uluslararası kuruluşlarla ortak yürütülen İnsan Hakları çalışmalarını koordine etmek, 
 •     Uluslararası İnsan Hakları kuruluşlarının ülkemiz ile ilgili çalışmalarını diğer birimlerin değerlendirmelerini de alarak kurumsal görüş oluşturmak ve ilgili tarafa iletmek,
 •       Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların yayınladıkları İnsan Hakları Raporları ile ilgili çalışmalar yapmak,
 •       BM İnsan Hakları Konseyi, BM Özel Raportörlerin ülkemiz insan hakları ile ilgili bilgi talepleri doğrultusunda kurumsal görüş oluşturarak gerekli yerlere iletmek,
 •       Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ülkemiz insan hakları ile ilgili bilgi talepleri doğrultusunda kurumsal görüş oluşturarak gerekli yerlere iletmek,
 •       AK İnsan Hakları Komiserliği, AK Parlamenter Meclisi tarafından ülkemiz insan hakları ile ilgili bilgi talepleri doğrultusunda kurumsal görüş oluşturarak gerekli yerlere iletmek,
 •       AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi tarafından ülkemiz insan hakları ile ilgili bilgi talepleri doğrultusunda kurumsal görüş oluşturarak gerekli yerlere iletmek,
 •       BM Zorla ve İrade Dışı Kaybolmalar Çalışma Grubunun 4 ayda bir ilettiği isim listesindeki şahıslar hakkında ilgili kuruma gerekli bilgiler iletmek,
 •       İşkenceye Karşı Komite raporlarına ilişkin kurumsal görüş hazırlayıp iletmek,
 •       İnsan Hakları alanında hazırlanması gereken istatistiki veriler, ilgili birimlerin vereceği bilgiler doğrultusunda 3 aylık olarak istatistik hazırlayarak Türkiye İnsan Hakları Kurumuna iletmek,
 •       Genel Müdürlüğümüz bünyesinde İnsan Hakları ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetleri güncel olarak kaydetmek,
 •       Genel Müdürlük İnsan Hakları faaliyetleri ile ilgili olarak yıllık değerlendirme raporları hazırlamak,
 •      İnsan Hakları alanında yürütülen uluslararası proje ve eğitimlere katılım sağlanması amacıyla Teşkilat Çalışmaları koordine etmek,
 •       İnsan Hakları alanında gerçekleştirilen her türlü toplantı, müzakere, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde Teşkilat temsil etmek,
 •       AK İkili İşbirliği kapsamında çalıştay, seminer, vb. faaliyetler düzenlemek,
 •     İnsan Haklarına ilişkin ulusal mevzuat çalışmalarında ilgili birimlerden alınan görüşler doğrultusunda Genel Müdürlük kurumsal görüşü oluşturmak,
 •       İnsan Hakları alanında Genel Müdürlük personeline yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim müfredatını ilgili birimlerle koordine içerisinde hazırlamak ve eğitim faaliyetlerini koordine etmek.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yürütülen İnsan Hakları Çalışmaları
 
          İnsan Haklarının herkes için eşit olarak gerçekleştirilmesi çağımızın en büyük hedeflerinden biri olmuştur. Bu gerekliliğin farkında olan Teşkilatımız İnsan Hakları alanında gerçekleştirilen çalışmalara büyük önem atfetmektedir. Bu çerçevede, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde insan hakları alanındaki eğitimler yoğunlukla sürdürülmekte; alandaki ulusal ve uluslararası çalışmalar ve yenilikler yakından takip edilmektedir. Yürütülen çalışmalar ve sağlanan gelişimin bir sonucu olarak, uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok kurumun toplantı ve raporlarında ülkemizin bu konudaki başarısı dile getirilmekte ve özellikle son yıllarda iyi uygulamaların yaygın bir şekilde gözlemlendiğine dair bulgulara yer verilmektedir. (Örn. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi’nin (AİÖK) 2009 yılında ülkemize düzenlediği ziyaretle ilgili hazırlamış olduğu raporda ülkemizde insan hakları ihlallerinin çok düşük olduğu belirtilmiştir.) 
        Emniyet Genel Müdürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan “insan haklarının” korunması, geliştirilmesi ve uygulanması noktasında, her geçen gün kendisini yenilemekte ve hizmet standartlarını yükseltmektedir. Ayrıca Teşkilatımız, demokrasinin ve çağımızın önemli siyasal/sosyal aktörleri haline gelen sivil toplum kuruluşlarının “insan hakları” alanındaki gerçekçi ve objektif çalışmalarını desteklemekte, çeşitli proje ve toplantılar vasıtasıyla bu tür çalışmalara katkı sağlamaktadır. 
        Emniyet Teşkilatı uhdesinde yürütülen insan hakları faaliyetlerinin eşgüdüm ve koordinasyonunu sağlanması, bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların daha bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirilebilmesi amacıyla İnsan Hakları Şube Müdürlüğü kurulmuştur. 2008 yılına kadar Terörle Mücadele Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Şube Müdürlüğü, anılan tarihte gerçekleştirilen görev dağılımı sebebiyle bu görevine son vermiştir. Bu sebeple, uluslar arası alanda gerçekleştirilen çalışmaları takip etmek, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve makro politikaları belirlemek amacıyla Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı uhdesinde İnsan Hakları Şube Müdürlüğü 26.10.2010 tarihinde kurulmuştur. 
         Bu çerçevede Emniyet Teşkilatı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar Kadın Hakları, Çocuk Hakları, İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi konularında yoğunlaşmaktadır. Bu konulara ilişkin Teşkilatımız çalışmaları devam etmektedir.
 
İletişim :
 
Tel: 90 312 462 223 93-94
E-Mail: hr@egm.gov.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER